ANBI status

De zekerheid van belastingvoordelen

Stichting Bechterew in Beweging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Bechterew in Beweging en haar donateurs belastingvoordelen genieten.

Giften aftrekbaar

Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschaps-belasting. Stichting Bechterew in Beweging hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van Stichting Bechterew in Beweging

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Stichting Bechterew in Beweging specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

  • Naam instelling: Stichting Bechterew in Beweging
  • KvK nummer: 24364043
  • Contactgegevens
  • Doelstelling
  • Beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met 3 algemeen bestuursleden.
  • Beloningsbeleid: Onkostenvergoedingen aan bestuur en vrijwilligers vinden alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Verder ontvangt het bestuur een bescheiden belastingvrije vrijwilligersvergoeding, zoals toegestaan door de belastingdienst.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: De actuele uitgevoerde en geplande activiteiten vindt u elders op onze website.
  • Financiële verantwoording

Resultatenrekening over periode 01-07-2015 / 30-06-2016

Omschrijving Debet Credit
Kosten volleybaltoernooi  €           11.817  
Kosten Jong en Rugpijn  €                206  
Kosten ASIF congres  €                972  
Kosten Internationale congressen    €                 36
Kosten Internationale lidmaatschappen €                  80  
Kosten beurzen en congressen NL €             1.463  
Organisatiekosten  €               705  
Kosten informatievoorziening

 €          12.351

 
Reserveringen  €            7.291  
Overige kosten  €               317  
Sponsor bijdrage volleybaltoernooi    €          14.775
Bijdrage deelnemers volleybaltoernooi    €            2.660
Bijdrage Reumafonds    €            1.500
Bijdrage brochure    €            2.500
Bijdrage zorgboek    €                 15
Bijdrage dvd    €               500
Bijdrage volleyballen    €                 97
Bijdrage Mollie Payments    €               247
Opbrengst rente    €               345
Donaties    €                 20
Bijdrage exploitatie stichting    €          13.750
Incidentele resultaten    €               317
<< Winst >>   €            1.561  
     
TOTAAL  €          36.763  €          36.763


Balans 30-06-2016

Omschrijving Debet Credit
Vaste activa  €           24.922  
Afschrijving vaste activa    €          20.902
Eigen vermogen    €          34.110
Bestemmingsreserve Apparatuur    €            4.500
Bestemmingsreserve  website    €            6.000
Bestemmingsreserve  Waarheid over Bechterew    €            5.000
Voorziening Algemeen Nut Beogende Inst.    €          10.500
Vlottende activa en liquide middelen  €           57.929  
Nog te betalen bedragen    €               278
<< Winst>>    €            1.561 
     
TOTAAL  €           82.851 €           82.851

 Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op anbi.nl of op de website van de Belastingdienst.